18 stycznia o godz. 18 odbędzie się Wielki Test Wiedzy o Rzeszowie. Test zostanie przeprowadzony online na stronie rzeszow.wyborcza.pl. Nie trzeba się wcześniej rejestrować.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIELKI TEST WIEDZY O RZESZOWIE

1. Konkurs jest organizowany i ogłaszany przez serwis Wyborcza.pl Rzeszów - Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem") jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 59944; kapitał zakładowy 46.580.831,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 (zwana dalej „Organizatorem"). Partnerami Konkursu są Rzeszów stolica innowacji i BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy Organizatora, ich małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa. W konkursie nie mogą także brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu Konkursu, ich małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta Rzeszów wraz z podległymi mu jednostkami, a także laureaci poprzednich edycji „Wielkiego Testu Wiedzy o Rzeszowie".

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy rozwiązać quiz opublikowany na stronie internetowej https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/0,0.html, składający się z 60 pytań, wypełnić formularz quizu (w tym podać adres e-mail, imię oraz zaakceptować niniejszy regulamin) i przesłać odpowiedzi za pośrednictwem formularza quizu na stronie https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/0,0.html. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie (tj. przesłać odpowiedzi za pośrednictwem formularza quizu) tylko jeden raz.

5. Formularz konkursowy zostanie opublikowany 18 stycznia 2023 r. o godz. 18.00. Odpowiedzi można przesyłać do 18 stycznia 2023 r. do godz. 18.30.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie quizu składającego się z 60 pytań zamkniętych. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany zostanie jeden punkt.

7. Nad organizacją i przebiegiem Konkursu będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

8. Laureatami Konkursu (miejsce pierwsze, miejsce drugie i miejsce trzecie) zostaną osoby, które kolejno uzyskają największą liczbę punktów za prawidłowe rozwiązanie quizu w najkrótszym czasie (czas jest liczony od momentu rozpoczęcia wypełniania formularza quizu do momentu jego przesłania, z zastrzeżeniem zdania następnego). Jeżeli nie będzie możliwości wyłonienia laureatów lub ustalenia, które miejsce zajął dany uczestnik (uczestnicy) na podstawie liczby uzyskanych punktów i czasu rozwiązania quizu (np. w razie równej liczby punktów i takiego samego czasu rozwiązania, które uprawniałyby do nagrody), to Organizator przeprowadzi dogrywkę - tak aby wyłonić 3 laureatów, którzy zajmą kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W dogrywce zostanie przeprowadzony dodatkowy test lub testy z wiedzy o Rzeszowie, które będą przeprowadzane aż do momentu wyłonienia laureatów z największą i różną od siebie liczbą punktów i różnym czasem. Dogrywka będzie przeprowadzona za pomocą formularza wysłanego na podany adres e-mail uczestnika do dnia 21.01.2023 r.

Organizator powiadomi o dogrywce uczestników, którzy się do niej zakwalifikują, e-mailem na adresy podane przez nich zgodnie z pkt 4.

9. W Konkursie przyznane zostaną trzy nagrody pieniężne:

1) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości 3000 zł brutto;

2) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości 2000 zł brutto;

3) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości 1000 zł brutto.

Z nagrody, o której mowa w podpunkcie 1), potrącony zostanie przez Organizatora podatek, który zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego.

10. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez Organizatora z podaniem imion laureatów w dniu 18.01.2023 r. około godz. 19.30 na stronie rzeszow.wyborcza.pl, a jeżeli będzie potrzebna dogrywka – do dnia 22.01.2023 r. do godz. 10.00.

11. Każdy z laureatów Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu mu prawa do nagrody e-mailem na adres podany zgodnie z pkt 4.

12. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez laureata w terminie 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników - po otrzymaniu przez Organizatora informacji o numerze rachunku.

13. Symboliczne, uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas finału WOŚP, który odbędzie się 29.01.2023 r. w Rzeszowie.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać w terminie do 20.02.2023 r. na adres: Gazeta Wyborcza Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 14, 35-040 Rzeszów lub na adres e-mail: listy@rzeszow.agora.pl, w tytule maila należy wpisać: Reklamacja. Wielki Test Wiedzy o Rzeszowie. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).

15. Reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 3 miesięcy od daty podania numeru rachunku, na który należy przelać nagrodę, na adres: Gazeta Wyborcza Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 14, 35-040 Rzeszów lub na adres e-mail: listy@rzeszow.agora.pl, w tytule maila należy wpisać: Reklamacja. Wielki Test Wiedzy o Rzeszowie. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).

16. Negatywne rozpatrzenie reklamacji, nierozpatrzenie reklamacji, a także zaniechanie złożenia reklamacji nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych przewidzianych prawem.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732).

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów oraz realizacji nagród. Dane mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@agora.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, wyłonienia laureatów i realizacji nagród oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO*).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych laureatów jest także realizacja prawnych obowiązków ciążących na administratorze (wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości) - tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO*.

Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu upłynięcia okresu reklamacyjnego, a dane uczestników, którzy zgłoszą roszczenia związane z konkursem - do czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń.

Dane osobowe laureatów będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze. Okres ten może zostać przedłużony w razie ewentualnych roszczeń, związanych z uczestnictwem laureatów w konkursie - do czasu ostatecznego zakończenia sprawy wynikłej z tych roszczeń.

Każdy może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora - tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO*), z uwagi na swoją szczególną sytuację.

Każdy może też żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każdy może żądać przeniesienia danych do innego administratora.

Każdy, kto uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO*, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie: imię i adres e-mail uniemożliwia udział w Konkursie, zaś w zakresie nazwiska i numeru rachunku, na który należy przekazać nagrodę - uniemożliwia przekazanie nagrody.

Dane osobowe będą przetwarzane na zasadzie powierzenia przez firmę świadczącą na naszą rzecz usługę związaną z przeprowadzeniem quizu.

* RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem